Nya Wermlands-Tidningen 25 augusti: Bättre med Kustbevakningens nya uppdrag

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver ett debattsvar i Nya Wermlands-Tidningen den 25 augusti:

Ur ett samhällsperspektiv har utfallet i brottsbekämpningen blivit bättre med de nya befogenheterna. Dock har medel inte tillförts myndigheten i motsvarande grad som uppdraget har breddats, och antalet kustbevakare i operativ tjänst har inte blivit fler. Myndigheten har fått ökat anslag det senaste året, men givet under hur lång tid myndigheten har förbisetts så täpper anslaget endast ett hål.

Besättningar bemannas tack vare övertid från lojala medarbetare, men situationen är så ansträngd att om en kustbevakare behöver vabba så kan en hel besättning bli tvungen att stanna i land för att det inte finns annan personal att tillgå. Kustbevakningen behöver långsiktighet för att aktivt kunna utbilda och rekrytera fler kustbevakare i operativ tjänst.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Nya Wermlands-Tidningen 3 augusti 2022: Sluta försumma Kustbevakningen

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST, skriver i Nya Wermlands-Tidningen den 3 augusti 2022: I och med att vi nu har blivit Nato invitees har hotet mot Sverige ökat ytterligare, liksom förväntningarna på svensk förmåga som blivande Nato-medlem. Samtidigt glöms Kustbevakningen återkommande bort, både när det civila försvaret får ökade anslag, och när det militära försvaret stärks. I regeringens Vårbudgetproposition 2022 saknades återigen Kustbevakningen, trots att regeringen betonade behovet av ökade satsningar på totalförsvaret. Det går inte att blunda för att Kustbevakningen, som redan har en utmaning när det gäller att uppfylla sitt grunduppdrag, skulle få svårt att klara av ytterligare uppgifter utan ökade resurser. Sveriges kustbevakare sätter stor ära i sitt arbete och gör varje dag enorma insatser. Genom övertid och en flexibel inställning ser de till att täcka upp och rycka in när det behövs. Det är inte hållbart i längden.

Länk till debattartikeln i sin helhet >>

Ny rapport 2021: Kustbevakningen

Ny rapport från TULL-KUST visar att läget är mycket allvarligt för Kustbevakningen.

TULL-KUST släpper idag rapporten Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen som visar att läget för Kustbevakningen är mycket allvarligt till följd av otillräckliga resurser. Konsekvenserna som kommer med en så underfinansierad myndighet är påtagliga för såväl myndighetens eget arbete som för samarbetet med andra samhällskritiska myndigheter. Rapporten beskriver vilka verksamhetsområden Kustbevakningen har samt de viktigaste utmaningarna som myndigheten står inför. Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Kustbevakningen är kraftigt underfinansierad. Kustbevakningen har fått fler och nya uppgifter som kräver mer resurser.  Så sent som i vårbudgeten 2021 förstärkte regeringen anslagen till Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården. Kustbevakningen, med sitt utökade ansvar, tilldelades inte några resurser alls.
  • Kustbevakningen är beroende av modern utrustning och material för att kunna genomföra sitt uppdrag. Kustbevakningens fartyg och flygplan kräver nya investeringar.
  • Det finns ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med 200 fler kustbevakare.
  • Det krävs årligt intag till aspirantutbildningen. Personal är, tillsammans med material och utrustning, Kustbevakningens viktigaste resurs. Med stora pensionsavgångar som sker här och nu, är det viktigt att få in en kontinuerlig ström av nya kustbevakare till myndigheten.
  • Det behövs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i anslagen. Andra myndigheter är beroende av Kustbevakningens verksamhet så det är inte bara Kustbevakningens uppdrag som fallerar vid otillräckliga förutsättningar.

Läs rapporten här.

TULL-KUST kommenterar Kustbevakningens budgetunderlag för 2021

Kustbevakningen måste prioriteras upp politiskt

Kustbevakningens uppdrag är idag mer samhällskritiskt än någonsin med utökade uppdrag inom rättskedjan, fler uppgifter inom totalförsvaret och med sammanhållande ansvar vid händelse av miljökatastrof. Kustbevakningen är dock redan idag kraftigt underfinansierad och i akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med runt 200 fler kustbevakare för att klara uppdragen. Samtidigt utgör Kustbevakningen en viktig kugge i det samhällsviktiga samarbetet tillsammans med bland annat Polisen, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten och FRONTEX. Det ger att Kustbevakningens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag är centralt för att även andra myndigheter ska kunna utföra sina uppdrag.

Dessvärre hörsammas inte problematiken i budgetpropositionen för 2021. Kustbevakningen ges inga ytterligare anslag trots fortsatt allvarlig underfinansiering. För att Kustbevakningen ska kunna fullgöra sina uppdrag och ta sig an nya ansvarsområden måste problematiken tas på allvar och Kustbevakningen prioriteras upp politiskt.