”Det räcker inte att bara satsa på polisen” SvD 31/1 2019

”Det räcker inte att bara satsa på polisen” SvD 31/1 2019

I januariavtalet har partierna enats om nya satsningar på polisen. Men ingenting sägs om det stora behov av ökade resurser som hela rättsväsendet behöver. En mer effektiv polisorganisation sätter ytterligare press på de övriga delarna i rättskedjan, skriver fackliga företrädare.

De senaste åren har stora satsningar gjorts polisen i syfte att öka myndighetens effektivitet och förmåga att möta en mer komplex brottslighet. Fortsatta satsningar är nödvändiga. Men en mer effektiv polisorganisation innebär att fler ärenden behöver hanteras av andra delar av rättsväsendet. Att enbart satsa polisen och hantera akuta och aktuella frågor, som exempelvis resursbrist inom gränspolisen, samtidigt som andra delar av rättsväsendet lämnas utan tillräckliga resurser är inte hållbart.

Under 2017 handlades drygt 1,5 miljoner brott. Nästan hälften av dem utreddes aldrig. För att utreda och hantera brott måste alla myndigheter i rättskedjan samspela. När ett brott kommer till polisens kännedom behövs åklagare som leder förundersökningar, beslutar om tvångsmedel och när så krävs väcker åtal. Det behövs självständiga och oberoende domstolar som tar ställning i skuldfrågan och handlägger mål och ärenden ett sätt som säkerställer den enskildes rättstrygghet. Det behövs en kriminalvård som följer upp den som döms till vård eller fängelse – med syfte att minska risken för återfall.

De senaste åren har det blivit tydligt att delar av rättsväsendet har för lite resurser för att klara sina uppgifter, samtidigt som ärendena blivit fler. För Sveriges domstolar ökade det totala antalet inkomna mål med 9 procent för 2017 jämfört med föregående år. Domstolsverkets prognoser visar också att måltillströmningen kommer att fortsätta öka. I höstbudgeten för 2019 genomfördes visserligen vissa förstärkningar av myndigheterna, exempelvis Åklagarmyndigheten som därmed gavs möjlighet att äntligen kunna anställa personal igen. Om dessa satsningar inte följs upp i kommande budgetar blir de verkningslösa. Det behövs ett långsiktigt perspektiv för att myndigheterna ska kunna klara sina uppdrag.

Det som gör det särskilt angeläget att skyndsamt förstärka alla delar av rättsväsendet är att det tar många år innan satsningar ger resultat. Att utbilda en polis går relativt fort. Det tar 2,5 år med den sex månader långa aspirantutbildningen inkluderad. Att utbilda åklagare och domare är betydligt längre processer. För att bli åklagare eller domare behövs först en juristutbildning 4,5 år. Därefter krävs notariemeritering vilket i regel tar ytterligare två år. Först därefter kan grundutbildningen till åklagare eller domare påbörjas. Sammanlagt tar det cirka tio år innan en kammaråklagare kan börja arbeta och cirka 15 år innan en ordinarie domare är redo för tjänstgöring.

Samtidigt är det en utmaning att attrahera och behålla kompetens. Kompetenta och välutbildade jurister har många möjliga yrkesvägar att välja och i många fall lockar yrken utanför den offentliga sfären med högre löner och attraktiva villkor. Inom Sveriges Domstolar har det många gånger blivit smärtsamt uppenbart när det i vissa fall bara finns en sökande till en utlyst domartjänst. Sveriges domstolar har dessutom en fortsatt hög personalomsättning avseende föredraganden och beredningsjurister men också för ordinarie domare.

Vi menar att myndigheterna måste ges förutsättningar för att skapa attraktiva arbetsplatser och det handlar naturligtvis om mer än bara större satsningar i budgeten. Bra villkor och god arbetsmiljö bygger långsiktighet och medveten strategi.

Det finns ingen snabb lösning behovet av ökad kapacitet som nu fortplantar sig genom vårt rättsväsende. Bland riksdagspartierna finns idag en insikt om att det är nödvändigt att förstärka alla delar av rättskedjan för att effektivisera brottsbekämpningen. Det finns också ett brett parlamentariskt stöd för att se till att alla delar i rättsväsendet får de resurser och verktyg de behöver.

Vi vill uppmana regeringen att låta överenskommelsen om fler poliser bli en del i en bredare och långsiktigt hållbar satsning hela rättsväsendet. Detta måste göras redan i kommande budget.

 

Sofia Larsen ordförande Jusek

Emma Berge ordförande Saco-S Åklagarmyndigheten

Lennart Gollard ordförande Saco-S Ekobrottsmyndigheten

Elisabeth Åberg ordförande Saco-S Domstol

 

Länk till artikel