”Vi vill återinföra stränga straff för knarkförsäljning”, DN Debatt 19/3 2018

”Vi vill återinföra stränga straff för knarkförsäljning”, DN Debatt 19/3 2018

DN DEBATT 19/3. Vi tre har varit socialborgarråd i Stockholm och har i många år arbetat med svåra missbruksproblem och socialt utsatta barn och ungdomar. Vår erfarenhet är att lagstiftningen och nuvarande insatser inte räcker. Därför presenterar M i dag sju förslag på reformer som skulle rädda fler liv, skriver Ulf Kristersson (M), Anna König Jerlmyr (M) och Kristina Axén Olin (M).

Men det är ändå uppenbart att nuvarande politik inte räcker. Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i hela Europa. Tillgången till narkotika – inte minst i utsatta områden – har ökat. Nya droger introduceras som är ännu farligare än de gamla. Droghandeln är en vanlig väg in i kriminalitet för unga som rekryteras för att förvara och sälja narkotika. Det handlar om ett hänsynslöst utnyttjande. Genom att låta barn och ungdomar hantera droger och vapen skyddar äldre gängmedlemmar sig själva från att straffas.

Narkotika är en stor inkomstkälla för kriminella grupperingar. Av en lägesbild från Polisen framgår att konkurrerande narkotikamarknader är den vanligaste anledningen till de dödsskjutningar som förra året nådde helt nya nivåer. Även för att bekämpa de gängkriminella skjutningarna måste alltså narkotikahandeln bekämpas. Och de riktigt tunga insatserna måste riktas mot kriminella grupper som organiserar handeln, snarare än mot enskilda missbrukare.

Arbete mot narkotikan kan dock inte stanna vid de rent brottsbekämpande åtgärderna. De som har fastnat i missbruk måste också få bättre stöd för att komma ur sitt missbruk. Alltför många familjer känner till de enorma tragedier som följer i narkotikans spår. Tusentals ungdomar är i riskzonen, med föräldrar som har allvarligt narkotikamissbruk. Överdoser och självmord skördar liv. Bättre vård – och mer samarbete mellan beroendevård och psykiatri – är därför nödvändigt och står inte i motsats till strängare straff mot dem som profiterar på missbruket.

Vi har alla tre varit socialborgarråd i Stockholm och under många år arbetat med svåra missbruksproblem och socialt utsatta barn och ungdomar. Vår erfarenhet är att lagstiftningen och nuvarande insatser inte räcker. Därför presenterar Moderaterna sju konkreta förslag på reformer som skulle rädda fler liv:

  1. Specialkompetens hos Polisen.Polisens särskilda insatser – och de specialiserade narkotikapoliserna – måste återinföras, för att bekämpa narkotikarelaterad brottslighet. Annars kan inte det strukturerade och långsiktiga arbetet mot narkotikabrottslighet bedrivas med nödvändig intensitet. Varje polisområde, där narkotikahandeln är ett problem, ska ha särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet.

 

  1. Tullen måste stärkas.Den svenska tullens arbete med brottsbekämpningen vid våra gränser ska stärkas. En skarpare gränskontroll försvårar införsel av narkotika och vapen till Sverige. Vi föreslår därför utökade resurser till Tullverket. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.

 

  1. Straffen vid narkotikaförsäljning måste skärpas.Efter ett antal domar från Högsta domstolen har straffen vid narkotikabrott mildrats väsentligt och dagens straffnivåer är för låga. Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde tidigare.

 

  1. ”Familjeklassificera” narkotikapreparat.Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Sverige har nu återigen påmints om denna uppenbara brist i lagstiftningen, när missbruk av läkemedlet Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger ökar och har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren. Den utvecklingen måste stoppas.

 

  1. Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård.För den som döms för brott som har sin grund i den dömdes eget missbruk kan straffet ibland bli skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård. Den inleds ofta med en tid på låst institution. Den möjligheten används dock sällan för brott med låga straffvärden. Det bör ändras så att fler dömda missbrukare kan få verklig vård. Att återkommande döma missbrukare till bötesstraff leder inte till något annat än att de som förhoppningsvis tar sig ur sitt missbruk kommer ha en skuldbörda som försvårar återanpassningen till ett vanligt liv.

 

  1. Mer aktivt uppsökande arbete.En bättre samverkan mellan socialtjänst och polis – och fler socialarbetare som är ute på fältet och träffar unga – kan identifiera personer som är i riskzonen för att hamna i missbruk. Därför vill vi att socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän som arbetar brottsförebyggande och med trygghetsskapande åtgärder oftare ska finnas tillgängliga efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk. Polisen och socialtjänsten måste också informera om och samarbeta kring de unga som är i riskzon.

 

  1. Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård.Även om frivillighet är utgångspunkten när det gäller missbruksvård så finns det situationer då tvångsvård genom LVU eller LVM är den enda möjliga vägen för att påbörja vägen ur ett narkotikamissbruk. Det gäller inte minst unga, men myndiga, personer. I dag kan det vara nästintill omöjligt för förtvivlade anhöriga att förmå den som missbrukar att frivilligt söka vård, men precis lika svårt att få myndigheterna att fatta ett beslut om tvångsvård. Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för denna grupp.

 

Det kräver att socialnämnderna tar initiativ och ansöker om tvångsvård i fler fall. Och eftersom de brottsbekämpande myndigheterna ofta har god lokalkännedom, och vet vilka ungdomar som befinner sig i ett allvarligt missbruk, vill vi att även Åklagarmyndigheten – efter samråd med socialnämnden – ska kunna ansöka om att en ung missbrukare ska tvångsomhändertas för vård.

Sammantaget skulle dessa sju insatser bli viktiga steg för att komma åt den narkotikahandel som finansierar kriminella gäng och orsakar död och lidande. Den restriktiva narkotikapolitiken måste kombineras med förebyggande arbete och effektiv behandling för dem som fallit in i missbruk och också förhindra att fler människor blir beroende. Därför behövs nu ett helhetsgrepp och reformer som är både effektiva och humana.