Gränsskyddet måste stärkas, Dagens Industri 5/11 2018

Gränsskyddet måste stärkas

I helgen var det återigen flera skjutningar relaterade till gängbrottslighet. Tillsammans med de andra allianspartierna är vi, inom ramen för vår gemensamma reformagenda, överens om en lång rad viktiga reformer på rättsområdet, skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och rättspolitiska talesperson Tomas Tobé. 

Vi befinner oss i ett nytt normalläge i Sverige. Skjutningar, sprängdåd och andra våldshandlingar kopplade till uppgörelser mellan kriminella gäng har blivit vardag. Men det är ingen naturlag som säger att just Sverige ska ha särskilt stora problem med kriminella gäng. Med rätt politik går utvecklingen att vända. Men det kommer att ta tid, det kommer kräva att kriminalpolitiken stöps om i grunden och att vi också arbetar på europeisk nivå. Det skulle en ny regering snart kunna göra.

Dagens akuta gängproblem är resultatet av flera politiska misslyckanden. Kriminalpolitiken har inte hängt med brottsutvecklingen. Integrationspolitiken har inte ställt tillräckliga krav på jobb och egen försörjning. Och ovanpå detta har migrationspolitiken spätt på segregationen, vilket lett till att parallella samhällsstrukturer har kunnat växa fram. Resultatet ser vi nu i form av att Polismyndigheten har pekat ut 61 områden som utsatta. Områden med svåra socioekonomiska problem där kriminella har stor inverkan på lokalsamhället.

Parallellt med de här misslyckandena har inte Polismyndigheten fått de resurser som behövs för att kunna upprätthålla lag och ordning i hela landet. Alliansregeringen ökade visserligen antalet poliser till 20 000, men inte heller det räckte och därefter har utvecklingen i princip stått still.

Därför har vi nu den lägsta polistätheten på tio år och ligger i EU:s bottenskikt sett till antal poliser per invånare. Den hårda pressen på polisen har gjort att det brottsförebyggande arbetet har blivit lidande. Situationen har skapat ett vakuum som gör att de kriminella gängen har haft lätt att rekrytera och växa sig starka. I vissa stadsdelar har gängen börjat utmana statens våldsmonopol.

Läget är nu akut. Den allt grövre gängkriminaliteten hotar samhällskontraktet och viktiga men svårmätta värden som tillit och sammanhållning undermineras. Det skadar i sin tur ett jämlikt och välfungerande välfärdssamhälle.

Givet det allvarliga läget måste staten slå till hårt mot gängkriminaliteten. Utvecklingen måste vändas. Därför har vi tagit fram ett samlat åtgärdsprogram. Tillvägagångssättet är delvis hämtat från Danmark och har tre huvudsakliga inriktningar.

* För det första måste straffen för gängrelaterad brottslighet skärpas betydligt. Vi vill att brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska leda till väsentligt skärpta straff. Detta ska även kunna kombineras med ett vistelseförbud som förbjuder kriminella från att befinna sig inom ett avgränsat geografiskt område under en bestämd tidsperiod. Syftet med de här åtgärderna är att fler gängmedlemmar ska hållas inlåsta längre för att ge de utsatta områdena andrum och staten en chans att återställa lag och ordning.

* För det andra måste Polismyndigheten och övriga brottsbekämpande myndigheter få mer resurser och bättre verktyg. Därför anslår vi medel för att höja polisernas löner. Detta ska möjliggöra vårt ambitiösa mål om att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Utöver detta bör även tillståndsplikten för kameraövervakning slopas.

* För det tredje behöver vi stärka gränsskyddet. De kriminella gängen livnär sig på narkotikaförsäljning och deras verksamhet möjliggörs av den stora tillgången på vapen. Därför måste Tullverket få möjlighet att på allvar förhindra att vapen och narkotika kommer in i Sverige. För att så ska ske bör Tullverket förstärkas och detta måste kombineras med ett bättre samarbete på EU-nivå som gör att vi gemensamt stoppar smugglarnas nätverk. Gränsöverskridande problem löses bäst inom EU.

Det här är bara några av de åtgärder som en ny regering behöver ta tag i under mandatperioden. Ju snabbare de kommer på plats ju större chans har vi att försvara samhällskontraktet och återupprätta lag och ordning – i hela landet. Tillsammans med de andra allianspartierna är vi, inom ramen för vår gemensamma reformagenda, överens om en lång rad viktiga reformer på rättsområdet.

För Moderaterna är gängkriminalitetens framväxt en fråga som inte enbart kan avgränsas till kriminalpolitik. Ytterst handlar det om vilket typ av samhälle Sverige ska vara om ett par decennier.

De kriminella gängen kommer inte upphöra med sin verksamhet självmant. Deras våld kommer att fortsätta till dess att rättssamhället sätter stopp. Det är vi beredda att göra.

Ulf Kristersson, partiledare (M)
Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)

Länk till artikeln