2019: Ny rapport!

Helhetsgrepp: Så löser vi Sveriges trygghetsutmaningar

För tredje året i rad har vi på TULL-KUST tagit fram en rapport, med syfte att ta fram  relevant underlag i hur trygghetsutmaningarna ser ut och samtidigt presentera förslag på lösningar. Rapporten bygger dels på information från offentliga källor och dels på en Novus-undersökning, som vi genomför varje år för att ta reda på allmänhetens uppfattning om samhällsläget relaterat till gränsproblematiken.

Sammanfattning

  • Tullverket har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol. Varje satsad krona på Tullverket ökar tryggheten och bidrar till det brottsförebyggande arbetet.
  • Regeringens resursförstärkning är välkommet, men inte tillräckligt. Anslagsförstärkningen möjliggör för akut rekrytering av flera tullare i ett kortsiktigt perspektiv men behovet är mycket större och manfallet är stort till följ av de neddragningar som gjort under en lång tid.
  • Det behövs en helhetssyn på de brottsförebyggande myndigheterna. Den under 2018 genomförda vapenamnestin visar på bristen på helhetssyn, eftersom det samtidigt behövs insatser för att motverka att vapnen kommer in i landet.
  • Flera myndigheter bidrar till brottsbekämpningen, och en satsning på Tullen ger ännu mer tillbaka. När Tullen kan göra större beslag av narkotika behöver polisen jaga färre små knarkpartier på gator och torg. Det innebär i sin tur att belastningen också på det sociala skyddsnätet och sjukvården minskar.

Rapporten i sin helhet finns att ladda hem nedan.

TULL-KUST Rapport 2019