Ge oss en bättre chans att stoppa smugglingen, Svenska Dagbladet 6/4 2017

Ge oss en bättre chans
att stoppa smugglingen, Svenska Dagbladet 6/4 2017

Låt oss få avlasta Polisen i större utsträckning än vad vi nu kan göra. Det skriver Johan Lindgren, förbundsordförande Tull-Kust, som menar att en ensidig satsning på resurser till Polisen inte räcker för att slå mot organiserad brottslighet.

DEBATT | TULLEN
Regeringens uppgift är att skydda medborgarna genom att motverka införseln av farliga varor som kan vara skadliga för människors liv och hälsa. Handeln med insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol är betydande. Därför är arbetet mot den organiserade brottsligheten i hög grad beroende av en fungerande gränskontroll. Ett problem är att brottsbekämpningen består av olika delar som olika myndigheter ansvarar för. Tullen är en av dessa myndigheter, men måste få resurser att möta utmaningarna.År 2016 gjorde Tullen 6355 beslag bara av narkotika, men med en samhällsnytta av 1437 miljoner kronor. Beslagen är toppen av ett isberg.På polisens axlar vilar idag ett stort ansvar för brottsbekämpningen, men för att nå hela vägen fram krävs stora insatser även från andra myndigheter. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol för att hindra uppkomsten av hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Tullverkets och andra brottsbekämpande myndigheters uppdrag går hand i hand, men kan inte kvittas mot varandra. Det stämmer att det cirkulerar en stor mängd illegala vapen, narkotika och alkohol i landet. Dessvärre är situationen sådan att när exempelvis ett vapen konfiskeras så smugglas det in nya. Därför går det inte attbegränsa mängden illegala varor genom attensidigt satsa på Polisen. Det är mer effektivt attTullen gör stora beslag vid gränsen av exempelvis narkotika än att Polisen ska leta små knarkpåsar på gator och torg.

För att Tullen ska klara sitt uppdrag krävs attTullverket har tillräckliga resurser för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Tullverket har nu ett akut behov av mer personal. Enligt myndighetens budgetunderlag för 2018 som lämnats till regeringen måste Tullverket med oförändrade resurser minska personalen med 135 årsarbetskrafter. Det bedöms få stora negativa konsekvenser för kärnverksamheten. Tullverket begär därför en förstärkning med totalt 543 miljoner kronor för åren 2018-2020. Fler tullare ökar tryggheten här och nu. Tullen behöver ytterligare 500 medarbetare till år 2020.

Med knappa två år kvar till valet finns det bland de politiska partierna representerade i regering och riksdag ett stort intresse att upprätthålla lag och ordning så att medborgarna känner sig trygga. Trygghetsfrågorna kan komma att avgöra valet 2018. Oförmåga att visa sig handlingskraftig mot kriminalitet och smuggling kan slå hårt mot regeringsdugligheten i människors ögon.

Tull-Kust uppmanar regeringen att ta ett större helhetsgrepp och ge fler myndigheter än Polisen ökade resurser. För Socialdemokraterna som satt trygghetsfrågor högt på dagordningen i sin politiska färd framåt är det hög tid att ta tag i den gränsproblematiken. Tullen måste tydligare ingå i helhetslösningen. Varje satsad krona på Tullen ger mångfalt tillbaka.

Johan Lindgren

förbundsordförande Tull-Kust

Länk till artikeln i Svenska Dagbladet