”Sverige behöver återta kontroll över gränserna” SvD 29/1 2019

”Sverige behöver återta kontroll över gränserna” SvD 29/1 2019

Droger, kriminella och stöldgods rör sig in och ut ur vårt land med oroväckande lätthet. Sveriges gränsskydd är otillräckligt. Situationen är så allvarlig att den riskerar att skada Sverige. Moderaterna föreslår nu ett fempunktsprogram för att komma till rätta med en situation där regeringen under lång tid varit passiv.

Till att börja med krävs att gränspolisverksamheten är tillräckligt resurssatt. Moderaterna och Kristdemokraterna satsade väsentligt mycket mer pengar till Polisen än övergångsregeringen i den budget för 2019 som också gick igenom riksdagen. Därmed finns resursmässiga förutsättningar för en fungerande verksamhet.

För det andra krävs bättre styrning. Det handlar om att stärka ledningen, förbättra och utveckla arbetsmetoderna och om att organisera verksamheten på bästa sätt.

För det tredje måste Tullens roll i brottsbekämpningen förstärkas. I vår budget ingick förstärkningar av Tullen. Vi vill även ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa fordon med misstänkt stöldgods.

För det fjärde måste vi arbeta närmare våra grannländer. Fungerar det inte hemma, behöver man blicka utanför Sveriges gränser för att se hur det ska göras rätt. Det handlar både om att dra lärdom av varandra och om ett tätare samarbete.

Till sist måste vi även stärka Frontex, det svenska engagemanget och det arbetsmässiga utbytet med Frontex. EU-samarbetet och utbytet är absolut nödvändigt för att med framgång stävja och beivra internationell organiserad brottslighet i alla dess former, vad gäller allt från stöldligor och terrorism till ” människohandel och narkotikasmuggling.

Fri rörlighet är grundbulten i EU-samarbetet, men var aldrig tänkt att omfatta kriminella eller våldsverkare. För att värna den fria rörligheten måste vi se till att vårt gränsskydd fungerar, och Moderaterna tar seriöst på Sveriges ansvar att efterleva EU:s regler.
Ett fungerande gränsskydd är därtill en av statens kärnuppgifter. Det är avgörande för att värna vår säkerhet och territoriella integritet. Ansvaret vilar nu tungt på regeringen och riksdagen att visa handlingskraft.

”Fri rörlighet är grundbulten i EU-samarbetet, men var aldrig tänkt att omfatta kriminella eller våldsverkare.”

 

Ulf Kristersson (M) partiledare

Tomas Tobé (M) kandidat till Europaparlamentet

Länk till artikeln

img_5439