TULL-KUST OM TULLVERKETS BUDGETUNDERLAG

TULL-KUST OM TULLVERKETS BUDGETUNDERLAG

TULL-KUST har under lång tid påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän, för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års underfinansiering. Således är äskandet i Budgetunderlaget i linje med vad TULL-KUST framfört.

Satsningar på tullen kan inte anstå. Den resursförstärkning som årets statsbudget inneburit för tullen måste inte bara kvarstå utan också följas upp av ytterligare ökningar för att möjliggöra en återuppbyggnad av tullverksamheten.
Tullen måste börja prioriteras, dels för att kunna fullfölja sitt uppdrag som viktig samverkanspartner med andra myndigheter mot grov brottslighet, dels för att kunna upprätthålla en hög kvalitet i arbetet med uppbörd, produktsäkerhet och konkurrensneutralitet i utrikeshandeln.