Håll i Tullverkets förstärkning, Skånska Dagbladet 21/11 2018

Håll i Tullverkets förstärkning, Skånska Dagbladet 21/11 2018

Med sitt geo­gra­fiska läge är Malmö och Skåne porten till Skandinavien.

Malmö är mån­ga gånger första an­halten för all slags tra­fik, även il­le­gal in­för­sel av ex­em­pel­vis nar­ko­ti­ka och va­pen. Ge­nom att stärka tullen i Malmö kan vi stoppa in­för­seln av va­pen och droger re­dan vid gränsen.

Re­surserna till Tull­ver­ket har ökat i år, både till grund­verk­sam­heten och med ett ex­tra till­skott för in­ves­te­ringar i tek­nisk ut­rust­ning. So­ci­al­de­mo­kraternas am­bi­ti­on är att dessa an­slag ska öka steg­vis un­der de näst­kom­man­de åren. Som riks­dags­le­da­möter från Malmö är vi ock­så ex­tra nöjda att rege­ringen be­slutat att Tull­ver­ket i Malmö ska för­stärkas med 80 tjänster.

Sverige ska bli tryggare – med en bättre väl­färd och hårdare tag mot brotts­lig­heten. Det görs på mån­ga olika sätt och olika myn­dig­heter har olika upp­gifter i detta. Un­der de senaste åren har flera myn­dig­heter fått ökade re­surser för att vi ska öka sam­häl­lets di­rekta brotts­be­käm­pan­de ka­pa­ci­tet.

Över block­gränserna är vi över­ens om att vi be­höver fler po­lis­an­ställda och det finns en sam­syn i att fler måste ut­bildas till po­liser. Vi är väl­digt glada att den ef­ter­läng­tade po­lis­ut­bild­ningen i Malmö kun­nat startas. På sikt kommer den att ge fler po­liser som vill stanna i staden och re­gi­onen för att ar­beta samt bättre för­ank­ring av och större för­stå­el­se för po­lisens ar­be­te.

Vi vet ock­så att det tret­tio­tal åt­gärder och lag­änd­ringar som rege­ringen ge­nom­fört för att komma åt de kri­mi­nella gör skill­nad, som skärpt va­pen­lag­stift­ning som gör det lättare att häkta per­soner som bär va­pen samt möj­lig­heterna att ka­me­ra­ö­ver­vaka sär­skilda platser.

Det är po­si­tivt att han­del och tra­fik över gränserna ökar och vi menar att den kommer att fort­sätta göra det i takt med att Skåne kommer när­ma­re kon­ti­nenten via den på­började Fehmarnbältförbindelsen.

Tull­ver­kets vik­tiga roll att kon­trol­lera va­ror som kommer in i och ut ur landet bi­drar till ett sä­kert sam­häl­le ge­nom att se till att fö­re­tagen kon­kur­rerar på lika vill­kor och ge­nom att för­hindra att va­ror il­le­galt förs in i landet.

Men Tull­ver­ket är även en del i sam­häl­lets gräns­skydd och ska, i sam­ver­kan med po­lisen, be­driva brotts­be­käm­pan­de verk­sam­het. Tull­ver­ket har un­der 2017 (en­ligt års­re­do­vis­ningen) tagit cir­ka 835 000 li­ter al­ko­hol, mer än 28 mil­joner ci­ga­retter, mer än 32,5 ton to­bak samt av­slöjat en om­fat­tan­de il­le­gal till­verk­ning av ci­ga­retter i Sverige. Verket har vidare be­slag­tagit 61 skjut­va­pen och iden­ti­fierat 39 kri­mi­nella nät­verk och slagit ut 16 sådana. Det gör skill­nad att dessa be­slag har gjorts men vi kan göra mer.

Det gäller att hålla i re­surs­för­stärk­ningen till Tull­ver­ket och sä­ker­ställa att dess ar­be­te har möj­lig­het att hålla Sverige tryggt.

Jo­a­kim Sandell (S) Hil­le­vi Larsson (S) Jamal El-Haj (S) riks­dags­le­da­mot från Malmö

Länk till artikeln.