Håll i Tullverkets förstärkning, Skånska Dagbladet 21/11 2018

Håll i Tullverkets förstärkning

Med sitt geo­gra­fiska läge är Malmö och Skåne porten till Skandinavien.

Malmö är mån­ga gånger första an­halten för all slags tra­fik, även il­le­gal in­för­sel av ex­em­pel­vis nar­ko­ti­ka och va­pen. Ge­nom att stärka tullen i Malmö kan vi stoppa in­för­seln av va­pen och droger re­dan vid gränsen.

Länk till artikeln.