Hem

Sveriges trygghetsutmaningar kräver helhetsperspektiv

Välkommen till Gränsfakta.com. Här finns samlad information om trygghetsutmaningarna som Sverige står inför. Sidan drivs av TULL-KUST, som är en sammanslutning av tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Vi arbetar intensivt med att visa allmänheten och beslutsfattarna hur viktigt det är med ett helhetsgrepp om trygghetsfrågorna.

tidigt stadium

 

 

 

 

Nästintill dagligen möts vi av rapporter om dödsskjutningar, gänguppgörelser och ett ökat antal vapen i omlopp i Sverige.

Det eskalerande våldet och antalet skottlossningar med dödlig utgång innebär direkta hot mot medborgare och blåljuspersonal och är anmärkningsvärt för Sverige.  Tyvärr har denna negativa utveckling gått så långt att vi i Sverige nu står inför mycket stora samhällsutmaningar. Myndigheterna med ansvar för brottsbekämpning har ett viktigt uppdrag som startar redan vid Sveriges gräns. Tullverkets uppgift är att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol.

AKUT BEHOV AV

Tullverket är en underutnyttjad resurs i det brottsbekämpande arbetet. På grund av många år av neddragningar når Tullverket inte sin fulla potential. Om Tullverket ges adekvata resurser för att på ett tidigt stadium begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol kan det bidra till att förebygga uppkomsten av hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

 

En sammanhållen strategi och anslagsförstärkning som möjliggör 500 fler tullare i hela landet är rätt väg för att Tullen effektivt ska kunna bidra till ökad säkerhet i samhället.

TULL-KUST om ökningen av Tullverkets anslag

Det är naturligtvis välkommet med medel för teknisk utrustning som är en viktig förutsättning för kontrollarbetet men för att numerär och kapacitet ska kunna upprätthållas på ett varaktigt sätt krävs långsiktiga resursförstärkningar.

TULL-KUST har påtalat behov av ca 500 nya tulltjänstemän 2018-2020, för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års underfinansiering. Tullverket har begärt 300 miljoner kronor fram till 2021 i sitt budgetunderlag till Finansdepartementet. Det är ett steg i rätt riktning, som måste följas av fler, tills alla brister åtgärdats.

Först då kan Tullverket uppfylla de uppdrag som ålagts av regering och riksdag och först då kan personalen få en rimlig möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter, med arbetstillfredsställelse och en trygg arbetsmiljö.